(bvd-vn.de) Trong 2 ngày 28 và 29/3/2015, một khóa học về thiết kế tờ rơi, làm quen và bảo trì website…được tổ chức tại Erfurt. Các hội thành viên và hội viên LH có nhu cầu trang bị kiến thức sơ đẳng phục vụ cho sự phát triển của hội đoàn mình, xin đăng ký với BTC bằng điện thoại hoặc thư điện tử:
Anh Bùi Hữu Trung, Tel.: +49 176 23 20 19 36 hoặc Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Go to top