(bvd-vn.de)  Trang nhà Liên hiệp xin chuyển đến bà con người Việt Nam tại CHLB Đức thư mời tham dự cuộc thảo luận diễn đàn cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Xây dựng và Quê hương (Ministerium des Innern, für Bau und Heimat).

Diễn đàn mang chủ đề: “Heimat: Überkommenes Relikt oder Antwort auf das Bedürfnis nach Orientierung und Zusammenhalt in einer globalisierten Welt?”

Dịch ý: “Quê hương là di sản truyền thống hay là lời giải đáp cho vấn đề định hướng và chung sống trong thế giới toàn cầu hóa?”
 
Thời gian: 26.9.2018, từ 18:30 giờ đến  20:00 giờ. Sau đó có chương trình giao lưu (Get-together)

Địa điểm:Museum für Kommunikation, Leipziger Str. 16, 10117 Berlin.
 
Chi tiết cụ thể, xem thư mời
Tại đây
 
Xin mời bà con thu xếp thời gian tham dự. Đăng ký tham dự trước ngày 14.9.2018 tại địa chỉ:

                               
www.bmi.bund.de/events<http://www.bmi.bund.de/events>
 
Tin: BTT LH 

Go to top