II. VP - Vietnam Migration Center
Địa chỉ:
Alleestraße 80
44793 Bochum
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
Điện thoại:
+49 234 97 66 01 86
Fax:
+49 234 97 66 01 87
Mobile:
+49 176 63 06 30 02
http://bvd-vn.de
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:
Giờ làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu từ 10:00 đến 14:00 hoặc theo thỏa thuận.
Go to top